Nguyễn Thanh Tùng
  • Nguyễn Thanh Tùng
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • ht@vtk.com
  • Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, Quảng Ngãi
  • Nguyễn Quý
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó Hiệu trưởng
  • hieupho@vtk.com
  • Nước Bung, Di Lăng, Sơn Hà